Trường hợp tái phát

Trường hợp tái phát

Sau điều trị chỉnh nha trước đấy, kết quả sau điều trị có thể thay đổi, khoảng nhỏ sau điều trị có nhổ răng hoặc sau khi gẫy hàm duy trì hoặc các trường hợp tương tự là chỉ định hoàn hảo cho INVITECH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *