BẢNG GIÁ CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ KHUYẾN MẠI
Phim quanh chóp kỹ thuật số 50,000
Phim cánh cắn kỹ thuật số 150,000
Phim mặt nhai kỹ thuật số 150,000
Phim toàn cảnh kỹ thuật số Panorama 100,000
Phim sọ nghiêng kỹ thuật số Cefalometic 100,000
Phim cắt lớp CT scan 2 hàm 400,000